Splošni pogoji poslovanja podjetja

DOM-STREHA, OKNA D.O.O.

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, to je podjetja DOM-STREHA, OKNA d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) in naročnika izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik), ki jih ponuja podjetje ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja podjetja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna.

Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Dodatni ustni dogovori in pogoji so neveljavni.
Zaradi narave blaga, ki ga ponuja podjetje so njegovi pogoji prodaje in dobave specifični.

2. POGOJI DOBAVE

S plačilom avansa se strinjate z našo ponudbo in posledično tudi vsemi dimenzijami, barvami in ostalimi detajli elementov na ponudbi!

Dobavni rok je opredeljen na ponudbi in začne teči tri delovne dni po prejemu avansa na transakcijski račun podjetja, oz., ko so znani vsi podatki potrebni za naročilo blaga. V kolikor pride do naknadnih sprememb detajlov, dobavni rok začne teči znova. Vse spremembe morajo biti podjetju posredovane v pisni obliki, najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu avansa.

V primeru, da je naročnik sprejel ponudbo, pripravljeno na podlagi kakršnihkoli akcijskih pogojev (izredna akcija ali popust), si podjetje pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi povečane količine naročil.

V kolikor naročnik naročenega blaga v roku enega meseca odkar je bil obveščen, da je blago v skladišču, ne prevzame oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko podjetje zaračuna stroške skladiščenja, hkrati pa prevzame naročnik tudi odgovornost odstranjevanja zaščitne folije na profilih izdelka, ki mora biti odstranjena v štirih tednih.

3. MONTAŽA IN DEMONTAŽA

Demontaža in montaža se vrši na dan, ki je bil dogovorjen med naročnikom in podjetjem.

Za nemoteno izvedbo montaže je naročnik dolžan ob potrditvi naročila ali ob fini izmeri:

  • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna;
  • definirati debelino izolacije, ki jo namerava namestiti (novogradnje in starogradnje) ter na kakšen način (vrsta izolacije, način pritrditve, debelina izolacije v predelu špalet,…);
  • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito, vodo in elektriko;
  • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna;
  • določiti višinsko točko (meter ris) oziroma v primeru, da višinska točka ni določena podati informacijo o višini končnih tal glede na ploščo armiranega betona;

V kolikor naročnik teh podatkov ne zagotovi, sam nosi odgovornost v primeru, da pride do neskladnosti izvedenih del iz strani podjetja glede na preostala dela, ki še sledijo iz strani preostalih izvajalcev.

V kolikor kljub strokovni montaži na gradbenem materialu nastanejo poškodbe, za njih odgovarja podjetje in jih na lastne stroške sanira s potrebnim materialom in barvo.

4. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji podjetja so:

1) 50% avans pred naročilom + 50% pet (5) dni pred montažo (akcijski popust 2%);
2) 100% avans (akcijski popust 5%)

V kolikor ni točno določeno, je na vsaki ponudbi že zajet 5%popust za 100% avans!

Do končnega poplačila je blago last podjetja Dom-streha d.o.o.

V plačanem avansu je upoštevan popust, s katerim so priznane obresti na predplačilo po 41.členu ZVpot (Ur.l.RS 14/03).

4. REŠEVANJE SPOROV

Podjetje in naročnik bosta spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Celju.

 

POGOJI POSLOVANJA VELJAJO OD 1. MARCA 2013!